Integritetspolicy

Denne personvernpolicyen gjelder behandlingen av personopplysninger som skjer innenfor rammen av tjenestene som Lensway-gruppen leverer gjennom sine nettsteder, tjenester og applikasjoner (våre ”Tjenester”). Lensway Group AB, organisasjonsnummer 556579-3188 (nedenfor kalt ”LWG”, ”vi” eller ”oss”) er personopplysningsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som skjer innenfor rammen av våre Tjenester og gjennom Lensway-gruppens varemerker.

LWG er opptatt av ditt personvern. Denne personvernpolicyen gjør rede for hvordan vi innhenter og bruker personopplysningene dine. Den redegjør også for hvilke rettigheter du har overfor oss og hvordan du utøver dem. Har du spørsmål om personvern og dataintegritet, kan du alltid kontakte oss ved å sende en e-post til dpo@yourlenses.com

Hvilke opplysninger innhenter vi?

Opplysninger som du gir oss. Du kan direkte eller indirekte gi oss informasjon om deg selv på mange måter, for eksempel når du sender inn en bestilling på nettstedet vårt, kontakter oss, bruker kundeportalen vår eller andre av LWGs tjenester der du legger igjen personopplysninger. Det kan dreie seg om:


  • Person- eller kontaktopplysninger:: Navn, fødselsdato, personnummer, tittel, faktureringsadresse, leveringsadresse, e-postadresse, mobiltelefonnummer og så videre.
  • Informasjon om varer eller tjenester:: Nærmere opplysninger om artiklene du kjøper. Informasjon om hvilke og hvor mange produkter du har kjøpt samt hvor mye du har betalt.
  • • Betalingsmåte og status
  • • Leveringsmåte
  • • Rabatt- og kampanjekoder, deriblant henvisninger til venner du har henvis til og nærmere opplysninger om dem.
  • Opplysninger om styrke, sliping og brilleseddel: Spesifikke opplysninger om styrke, sliping og brilleseddel, det vil si opplysninger om styrke (sfære), sylinder, aksel, basiskurve og pupillavstand.
  • Opplysninger om økonomi:: For å gi deg riktig servicenivå kan vår leverandør av betalingsløsninger innhente opplysninger om blant annet din inntekt, eventuelle kredittforpliktelser, negative betalingsanmerkninger og tidligere innvilgede kreditter. Ingen av disse opplysningene formidles eller gjøres tilgjengelig på annen måte for LWG.
  • Informasjon om kontakt mellom deg og LWG: Hvordan du bruker våre Tjenester, deriblant responstider på sider, nedlastingsfeil, til- og fratredelsesmåter samt leveringsvarsler når vi kontakter deg.
  • Informasjon om enheter:: For eksempel IP-adresse, språkinnstillinger, nettleserinnstillinger, innstillinger for tidssone, operativsystem samt plattform og skjermoppløsning.
  • Geografiske opplysninger:: Din geografiske beliggenhet

Opplysningene som du gir oss, i likhet med opplysninger om varer/tjenester og opplysninger om økonomi, er generelt nødvendige for å inngå en avtale med oss, mens de øvrige opplysningene vi innhenter generelt er nødvendige av andre årsaker, se nedenfor.


Formålet med behandlingen Rettslig grunnlag for behandlingen Automatisk beslutning (J/N)
For å bekrefte identiteten din og verifisere person- og kontaktopplysningene dine. Oppfylle våre avtalefestede forpliktelser overfor deg. J
For å administrere din betaling og kundeforholdet, det vil si oppfylle forpliktelsene vi har som følge av avtale som inngås mellom deg og oss, og gi deg all informasjon, alle produkter og alle tjenester som du ønsker fra oss. Oppfylle våre avtalefestede forpliktelser overfor deg. J
For å kunne gi deg mulighet til å bestille våre produkter slipt etter en bestemt styrke. Ditt samtykke. J
For å gi relevant informasjon om og markedsføre våre egne eller spesielt utvalgte samarbeidsparters Tjenester. LWGs berettigede interesse. J
For kundeanalyse, administrere LWGs tjenester og varene som gjøres tilgjengelige, samt for intern virksomhet som feilsøking, dataanalyse, testing, granskning og statistikk. Oppfylle våre avtalefestede forpliktelser overfor deg og LWGs berettigede interesse. J
For å sikre at innhold blir presentert for deg på best mulig måte. Oppfylle våre avtalefestede forpliktelser overfor deg. J
For å hindre misbruk av LWGs tjenester, som en del av våre tiltak for å holde tjenestene våre sikre og trygge. LWGs berettigede interesse. J
For å foreta risikoanalyse, hindre bedrageri og håndtere risikoer. LWGs berettigede interesse. J
For å forbedre våre Tjenester og varer, og til generelle forretningsutviklingsformål, begrense bedrageri til et minimum, utvikle nye produkter og funksjoner og utforske nye forretningsmuligheter. LWGs berettigede interesse. N
For å overholde gjeldende lover, deriblant regnskapslover. Oppfylle rettslige forpliktelser. N

Kommunikasjon med deg

Etter ditt første kjøp kan LWG sende ut nyhetsbrev og tilbud per e-post, SMS og brev. Formålet med slike utsendelser er å formidle relevant informasjon vedrørende LWGs varemerker, Tjenester og produkter samt for å gjennomføre spørreundersøkelser om kundetilfredshet (f.eks. etter at du har vært i kontakt med LWGs kundeservice). I forbindelse med mottak av slike utsendelser har du mulighet til å takke nei til slik kommunikasjon ved å klikke på en avregistreringslenke direkte i utsendelsen eller henvende deg til vår kundeservice via kontaktskjemaet som du finner på yourlenses.no/contact.

Hvem kan vi dele opplysningene dine med?

Lensway Group eies av Essilor International Group, og vi kan derfor komme til å dele opplysningene dine med selskapene som inngår i Essilor International Group. Lensway Group vil bare dele personopplysningene dine innen Essilor International Group når det er nødvendig og bare i henhold til gjeldende lover om personvern. Andra selskaper innen Essilor International Group kan for eksempel komme til å behandle personopplysningene dine i egenskap av personopplysningsfullmektig for Lensway Group.

Vi kan også komme til å dele personopplysningene dine med våre leverandører og samarbeidsparter hvis det er nødvendig for å kunne levere våre Tjenester eller oppfylle vår avtale med deg. LWG kan derfor komme til å dele personopplysningene dine i henhold til følgende:

Type tjeneste Geografisk beliggenhet Leverandørens rolle
Leverandør av betalingsløsninger EU/EØS Personopplysningsansvarlig
Logistikktjenester EU/EØS Personopplysningsansvarlig
Markedskommunikasjon EU/EØS Personopplysningsfullmektig
Sosiale medier EU/EØS Personopplysningsansvarlig

Hvis en leverandør oppgis som personopplysningsansvarlig, er leverandøren ansvarlig for behandlingen som leverandøren utfører. Mer informasjon om behandlingen av personopplysninger som en leverandør utfører som personopplysningsansvarlig, finner du i leverandørens personvernpolicy.

Hvis leverandøren oppgis som personopplysningsfullmektig, er vi og leverandøren sammen ansvarlige for behandlingen som leverandøren utfører. I egenskap av personopplysningsfullmektig kan leverandøren bare behandle personopplysninger på de måtene og til de formålene som vi har bestemt.

Har du spørsmål om hvem som er personopplysningsansvarlig for en viss behandling, må du gjerne kontakte oss.

Vi iverksetter alle rimelige, juridiske, tekniske og organisasjonsmessige tiltak for å sikre at opplysningene dine behandles på en trygg måte og med relevant grad av beskyttelse når de overføres til eller deles med en slik utvalgt tredjepart.

Myndigheter

Vi kan komme til å overføre personopplysninger til myndigheter som Politiet, Skatteetaten og øvrige myndigheter hvis vi plikter å gjøre det i henhold til lov eller hvis du har gitt samtykke til det.

Hva gjør vi IKKE med opplysningene dine?

Vi selger ikke personopplysningene dine til tredjeparter.

Hvor lagrer vi personopplysningene dine?

Vi streber alltid etter å behandle opplysningene dine innenfor EU/EØS-området. I visse tilfeller kan opplysningene imidlertid overføres til og behandles utenfor EU/EØS-området, av et selskap som inngår i Essilor International Group eller av en leverandør eller underentreprenør. Ettersom LWG er fast bestemt på å alltid holde opplysningene dine beskyttet, iverksetter vi alle rimelige, juridiske, tekniske og organisasjonsmessige tiltak for å sikre at opplysningene dine behandles på en trygg måte og med relevant grad av beskyttelse, som et minimum i tråd med den grad av beskyttelse som tilbys innen EU/EØS-området. Når personopplysninger overføres og behandles utenfor EU/EØS-området, benytter vi i noen tilfeller såkalte standardavtaleklausuler utarbeidet av EU-kommisjonen, som sikkerhetstiltak. Ønsker du en kopi av disse standardavtaleklausulene, kan du kontakte oss med de kontaktopplysningene som er oppgitt nedenfor.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Hvis du har vært i kontakt med vår kundeservice via chat, e-post eller telefon, lagrer vi denne samtalen i maks. 3 måneder for å kunne følge opp saken og sikre et høyt servicenivå.

Har du mottatt tilbud fra oss via sosiale medier eller vårt Affiliate-nettverk, lagrer vi disse opplysningene i maks. 3 måneder. Det samme gjelder hvis du deltar i konkurranser hos oss.

Personopplysninger knyttet til ditt kjøp, deriblant navn og adresseopplysninger, vil bli lagret i maks. 8 år i henhold til forbrukerkjøpsloven og regnskapsloven.

Våre berettigede interesser

Ved behandling med støtte i det rettslige grunnlaget berettiget interesse vurderer vi det slik at våre berettigede interesser av å behandle personopplysningene er nødvendige for at vi skal kunne utføre, oppfylle og administrere vår virksomhet og våre Tjenester. Vi har en berettiget interesse av å beskytte oss selv, kundene og leverandørene våre mot bedragerivirksomhet og misbruk av tjenestene våre. Vår berettigede interesse av å sende ut markedsføring og tilbud om virksomheten og tjenestene våre bygger på at slik informasjon kan være av betydelig interesse for kundene samt at en eventuell personvernrisiko for den registrerte er svært begrenset. Den registrerte kan når som helst innvende mot behandlingen av personopplysningene sine til markedsføringsformål.

Dine rettigheter som registrert

Rett til å trekke tilbake samtykke. Du har rett til når som helst å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysninger for sliping, styrke og brilleseddel. Hvis du trekker tilbake samtykket, påvirker det ikke lovligheten av behandlingen på bakgrunn av samtykke før samtykket ble trukket tilbake.

Rett til å få tilgang til opplysningene dine. Hvis du ønsker å vite hva slags opplysninger vi har om deg og bekrefte dem, kan du be om en utskrift av opplysningene. Begjæring om utskrift av opplysningene er kostnadsfritt. I de tilfellene vi behandler personopplysninger om deg for å oppfylle våre avtalefestede forpliktelser overfor deg og du selv har gitt oss disse personopplysningene, har du rett til å få dem ut i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, og har også rett til å overføre disse opplysningene til en annen personopplysningsansvarlig (dataportabilitet).

Rett til begrenset behandling: Du har i visse tilfeller rett til begrenset behandling av personopplysningene dine, det vil si at vi begrenser behandlingen til noen avgrensede formål. Retten til begrensning gjelder blant annet når du ser at opplysningene er feilaktige og har bedt om at de blir korrigert. Du kan da be om at behandlingen av personopplysningene begrenses i den tiden opplysningenes korrekthet blir kontrollert. Du vil bli informert når begrensningen opphører.

Rett til korrigering. Du har rett til å korrigere feilaktige eller ufullstendige opplysninger om deg selv.

Rett til å innvende: Du har rett til å innvende mot behandling av personopplysninger som bygger på det rettslige grunnlaget berettiget interesse. Ved en innvending skal vi stanse behandlingen hvis vi ikke kan vise til tvingende legitime grunner til behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og frihet eller hvis behandlingen av personopplysninger utføres for å fremme, utøve eller forsvare rettslige krav.

Rett til å innvende mot direkte markedsføring: Når personopplysninger behandles for direkte markedsføring, har du rett til når som helst å innvende mot behandling av personopplysninger om deg til direkte markedsføringsformål. Motsetter du deg behandling av personopplysninger til direkte markedsføringsformål, vil vi stanse slik behandling.

Rett til sletting ("retten til å bli glemt"). I den grad personopplysningene dine ikke lenger er nødvendige til formålet de ble innhentet for, har du rett til å be om at personopplysningene slettes. Visse lovfestede forpliktelser hindrer oss imidlertid i å slette deler av opplysningene dine umiddelbart. Slike forpliktelser følger av regnskaps- og skattelovgivning, men også av forbrukerlovgivning. Det vi gjør, er å sperre opplysninger som vi må hindre fra bruk til andre formål enn å overholde denne typen rettslige krav.

Rett til å klage til tilsynsmyndighet Hvis du er misfornøyd med vår behandling av personopplysningene dine, har du rett til å klage til behørig tilsynsmyndighet, som i Norge er Datatilsynet.

Endringer i denne policyen Vi kan komme til å oppdatere og gjøre endringer i denne policyen. Ved større endringer vil vi informere om disse på en hensiktsmessig måte, for eksempel ved å publisere den oppdaterte policyen på nettstedet vårt.

Kontaktopplysninger

Ved spørsmål vedrørende vår behandling av personopplysninger eller for å utøve dine rettigheter som registrert, ber vi deg kontakte dpo@yourlenses.com